firma.jpg

Budowa domu

Budowa domu jest procesem długim i wieloetapowym. Zarówno dla budynków wymagających pozwolenia na budowę, jak i dla tych podlegających zgłoszeniu do odpowiedniego organu administracji publicznej, należy wykonać projekt budowlany. Integralną częścią projektu jest plan zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta na aktualnej mapie zasadniczej, tzw. mapie do celów projektowych. Wykonanie takiej mapy należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Gdy dopełnimy wszelkich formalności, nadchodzi czas na fizyczne rozpoczęcie budowy domu. Po raz kolejny należy udać się do geodety, który na podstawie planu zagospodarowania terenu wyznaczy dokładną lokalizację budynku. Tyczenie, bo o nim mowa, ma na celu prawidłowe umiejscowienie obiektu na działce oraz zapewnienie zachowania geometrii bryły budynku. Efektem tyczenia jest wykonanie szkicu tyczenia oraz złożenie odpowiedniej dokumentacji do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W finalnym etapie budowy przychodzi kolej na procedurę odbioru budynku przez właściwy miejscowo powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Wśród wymaganych dokumentów znajduje się geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Inwentaryzacja ma na celu poprzez wniesienie nowopowstałych elementów na mapę przedstawienie aktualnego stanu zagospodarowania działki. Ponadto geodeta umieszcza informację o zgodności lub odstępstwach usytuowania wykonanego obiektu względem projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Rozpoczynasz budowę domu lub potrzebujesz inwentaryzację powykonawczą, skontaktuj się z nami.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

TYCZENIE BUDYNKU

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA