firma.jpg

Kupno działki

Kupując działkę warto dokonać kilku czynności, aby zmniejszyć ryzyko transakcji oraz wyeliminować ewentualne rozczarowania i poniesione niepotrzebnie koszty w przyszłości.

Pierwszą czynnością przed zakupem działki powinno być sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy planu regulują takie kwestie jak: przeznaczenie terenu, dopuszczalna wysokość budynku, rodzaj pokrycia, kąt nachylenia dachu i wiele innych. Warto zapoznać się w urzędzie gminy z treścią planu, ponieważ nie zawsze jego ustalenia będą zgodne z naszymi zamierzeniami budowlanymi.

Kolejną czynnością jest badanie stanu prawnego. Badanie stanu prawnego sprowadza się do analizy księgi wieczystej oraz stanu prawnego w ewidencji gruntów i budynków.
Ponadto wskazane jest zapoznać się z przebiegiem granic działki. Jeżeli granice te są niewidoczne w terenie lub zachodzą wątpliwości co do ich prawidłowego przebiegu, zdrowy rozsądek nakazuje zlecenie geodecie wznowienia znaków granicznych. Przy obecnych cenach gruntu, każdy metr kwadratowy ma znaczenie, a Kupujący chcą wiedzieć dokładnie za jaką powierzchnię w rzeczywistości płacą. Natomiast, jeżeli nie ma jednoznacznych materiałów określających położenie punktów granicznych, może okazać się koniecznym wykonanie rozgraniczenia danej nieruchomości.

Planując budowę domu powinniśmy także zwrócić uwagę jakie media są doprowadzone do naszej działki lub znajdują się w jej pobliżu. Na etapie zakupu działki należy przeanalizować możliwość, sposób oraz koszt doprowadzenia przyłączy do planowanego budynku.

Warto w celu określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod inwestycją przeprowadzić szczegółowe badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie. Badania te konieczne są do sporządzenia i zatwierdzenia projektu budowlanego, należy pamiętać, że wykonując je obniżamy ryzyko inwestycji. Pominięcie wykonania badań lub wykonanie ich nienależycie może skutkować katastrofą budowlaną, szczególnie na terenach czynnej eksploatacji lub na obszarach, na których występują niekorzystne zjawiska, związane z dawną eksploatacją górniczą.

Jeżeli masz pytania dotyczące wznowienia granic, zapisów planu miejscowego, sieci uzbrojenia podziemnego, bądź innych kwestii związanych z kupnem działki, skontaktuj się z nami.

Przed kupnem sprawdź

ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

PRZEBIEG GRANIC DZIAŁKI

UZBROJENIE DZIAŁKI

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE