firma.jpg

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości polega na wyodrębnieniu dwóch lub większej ilości nowych działek bez zmiany ich dotychczasowego właściciela, bądź użytkownika wieczystego. Procedura podziału jest wieloetapowa, a co za tym idzie długotrwała. Uzależnione jest to przede wszystkim od kilku czynników, są to: rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi, wielkość nieruchomości, stan prawny, dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia granic nieruchomości. Podziału dokonuje się wyłącznie na wniosek właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub z urzędu.

Podział możliwy jest w trzech trybach postepowania:
  • trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która określa zasady podziałów z uwzględnieniem planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy nieruchomości przeznaczonych w MPZP na cele inne niż rolne i leśne. Podział następuje na podstawie wydanej decyzji przez wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta,
  • trybie podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych, dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych, podział dokonywany jest bez wydawania decyzji administracyjnej, podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę,
  • trybie sądowym, dotyczy spraw cywilnych, takich jak zniesienie współwłasności, bądź podział spadku, decyzję administracyjną w tych przypadkach zastępuje orzeczenie sądu.
Podział nieruchomości możliwy jest wówczas, gdy jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, oraz jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto ważnym jest, aby zapewnić dostęp do drogi publicznej nowopowstałym działkom.

Ostateczna decyzja o podziale nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Właściciel, bądź użytkownik wieczysty może zlecić geodecie stabilizację nowopowstałych punktów granicznych.

WSTĘPNY PLAN PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE PLANU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

OSTATECZNA DECYZJA ZATWIERDZAJĄCA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI